Virabhadrasana 2
Natarajasana
Virabhadrasana 1
Vrksasana
Sidhasana
Trikonasana
Dhanurasana